Όροι Χρήσης

Ενημερώθηκε στις 18/05/2021

1. Προοίμιο

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Επιχείρησης «Κωνσταντίνος Θερμός και ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «DevDecode», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Σφακτηρίας 18, 24133, με ΑΦΜ 801506300, Δ.Ο.Υ. : Καλαμάτας («Επιχείρηση»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την παροχή του προγράμματος λογισμικού διαχείρισης πελατείας Appointr ως υπηρεσίας («Εφαρμογή»).

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία μας γνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή μας και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την κρίση μας και οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τότε που θα καθίσταται προσβάσιμη επί της Εφαρμογής.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

2.1. «Εμείς» ή «Επιχείρηση» ή «Πάροχος» – Η επιχείρησή μας με τον διακριτικό τίτλο «DevDecode» με έδρα στην οδό Σφακτηρίας και αριθμό 18 στην Καλαμάτα, Ελλάδα που παρέχει την Εφαρμογή.

2.2. «Εσείς» ή «Πελάτης» ή «Χρήστης» – Κάθε χρήστης της Εφαρμογής, που λαμβάνει Υπηρεσίες μας. Εάν κάποιος Πελάτης ή εκπρόσωπος του Πελάτη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε εγγραφή των Υπηρεσιών μας.

2.3. «Εφαρμογή» – Οι υπηρεσίες και το πρόγραμμα λογισμικού διαχείρισης πελατείας Appointr, που παρέχονται ως υπηρεσία («SaaS»).

2.4. «Συμφωνία» ή «Όροι» – Η παρούσα σύμβαση παροχής λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS).

2.5. «Υπηρεσίες» – Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

2.6. «Χρεώσεις» ή «Αμοιβή» ή «Αντίτιμο» – Οι μηνιαίες χρεώσεις για την χρήση της Εφαρμογής, όπως κάθε φορά κοινοποιούνται στον Πελάτη.

2.7. «Δεδομένα Πελάτη» – Τα δεδομένα που εισάγονται από τον Πελάτη ή τον Πάροχο για λογαριασμό του Πελάτη για το σκοπό της χρήσης της Εφαρμογής ή για τη διευκόλυνση της χρήσης της Εφαρμογής από τον Πελάτη.

3. Υπηρεσίες

3.1. Μέσω της Εφαρμογής σας παρέχουμε τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

(α) Διαχείριση Πελατολογίου: Ο Πελάτης μπορεί εύκολα να τηρεί και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του πελατολογίου του, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας και να σχηματίζει καρτέλα για κάθε τελικό πελάτη του με δυνατότητα τήρησης των σημειώσεων και των προτιμήσεών του

(β) Διαχείριση Προσωπικού Πελάτη: Ο Πελάτης μπορεί να καταχωρεί και να διατηρεί στην Εφαρμογή επικαιροποιημένη την κατάσταση του προσωπικού του με τα στοιχεία επικοινωνίας, το ωράριο και το πρόγραμμα των ραντεβού κάθε υπαλλήλου.

(γ) Διαχείριση Ραντεβού: Η Επιχείρηση μέσω του εργαλείου Reserve with Google, προσφέρει τη δυνατότητα στον Πελάτη να καταχωρήσει στο ημερολόγιο της Εφαρμογής τα ραντεβού του και να συλλέξει την επιπλέον χρήσιμη πληροφορία όπως όνομα και τηλέφωνο τελικού πελάτη, ή τυχόν προτιμήσεις του.

3.2. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι υποχρεώσεις της Επιχείρησης περιορίζονται μόνο στην παροχή των Υπηρεσιών όπως περιγράφονται παραπάνω. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν συνιστά, ή θεωρείται, ότι μπορεί να στοιχειοθετήσει οποιαδήποτε εταιρική σχέση ή συνεργασία μεταξύ του Πελάτη και της Επιχείρησης.

3.3. Ο Πελάτης με την αποδοχή των παρόντων όρων και ανάλογα με τις υπηρεσίες που λαμβάνει, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας «Κάντε Κράτηση με το Google».

4. Εγγραφή

Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας θα πρέπει να εγγραφείτε στην Εφαρμογή μας.

4.1. Κατά την εγγραφή, θα χρειαστεί να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας, που αποτελούνται από όνομα / επώνυμο, ΑΦΜ, στοιχεία επιχείρησης, τηλέφωνο, διεύθυνση έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κωδικό, τα οποία είναι αναγκαία για τις συναλλαγές σας μαζί μας.

4.2. Συμφωνείτε να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας πάντα ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Η μη διατήρηση της ακριβείας, της πληρότητας και ενημερωμένης κατάστασης των στοιχείων του λογαριασμού σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε της Εφαρμογή μας.

4.3. Καταχωρώντας των λογαριασμό σας, είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας. Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας παραμένουν εμπιστευτικά και ασφαλή. Αν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι η εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας έχει παραβιασθεί ή πιθανόν να έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως. Επιπλέον έχετε το καθήκον αληθείας σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία, προσωπική ή όχι που μας αποκαλύπτετε.

4.4. Αν θεωρήσουμε ότι βλάπτετε τη Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε κατά την διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς τον περιορισμό άλλων διορθωτικών μέτρων, να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να καταργήσουμε τον λογαριασμό σας και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, να αναστείλουμε ή να αφαιρέσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο, να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σχετίζεται με το λογαριασμό σας και να λαμβάνουμε τεχνικά και νομικά μέτρα, για να αποτρέψουμε την χρήση της Εφαρμογής μας από εσάς. Μπορούμε να ακυρώνουμε μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε τις Υπηρεσίες μας. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να τερματίσουμε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών μας προς οποιονδήποτε κατά την διακριτική μας ευχέρεια.

4.5. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που μία τέτοια κατάργηση συμβεί. Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή άλλα τρίτα μέρη στην περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία παρεχόμενη από εσάς (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε άλλου χρήστη) οι οποίες είναι ελλιπείς, μη ακριβείς παραπλανητικές ή δόλιες.

4.6. Εκτός αν συμφωνηθεί ρητά με εσάς, επιτρέπεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε λογαριασμό, για να υποδυθείτε άλλο άτομο.

5. Άδεια

5.1. Με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνεστε πάντοτε με τους Όρους, σας παρέχουμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Επιχείρησης. Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης της Εφαρμογής ή μεταπώλησης των Υπηρεσιών μας ή αποκομιδής κέρδους από αυτές.

5.2. Η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών μας γίνεται με καλή πίστη και μόνο όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στους παρόντες όρους διατηρούνται από την Επιχείρηση ή /και από τους τρίτα μέρη δικαιούχους αυτών.

5.3. Ούτε η Εφαρμογή μας ως σύνολο, ούτε οποιοδήποτε τμήμα της, επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί ή τύχει εκμετάλλευσης για σκοπούς άλλους πέραν αυτών της άδειας χρήσης χωρίς την ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν επιτρέπεται επίσης να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε δική σας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει σημαντικά τμήματα της Εφαρμογής μας (πχ. τιμές και λίστες προϊόντων μας) χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας.

5.4. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για την επισύναψη οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων ιδιόκτητων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Επιχείρησης χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε meta-tags ή άλλο «κρυμμένο κείμενο», που περιλαμβάνει διακριτικό τίτλο ή εμπορικό σήμα της Επιχείρησης χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να παρέμβετε στο περιεχόμενο ή το λογισμικό της Εφαρμογής μας ή να επιχειρήσετε να υπονομεύσετε την τεχνολογική ακεραιότητα και λειτουργικότητα αυτού.

5.5. Η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορική χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μας ή του περιεχομένου της Επιχείρησης, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση καταχωρήσεων, περιγραφών ή δεδομένων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση των Υπηρεσιών μας ή του περιεχομένου της Εφαρμογής, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ή οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, χρήση ρομπότ ή παρομοίων στοιχείων συλλογής και εργαλείων εξαγωγής δεδομένων. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους, αυτή η άδεια δύναται να καταργηθεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση από εμάς.

6. Δοκιμή

6.1. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης άδειας χρήσης της Εφαρμογής από την Επιχείρηση, για καθορισμένο χρονικό διάστημα (Trial period) ο Πελάτης δύναται να προβαίνει σε δωρεάν χρήση της Εφαρμογής, μόνο για το χρονικό διάστημα που έχει καθορίσει η Επιχείρηση, και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τους Όρους αυτής.

6.2. Η πρόσβαση στην Εφαρμογή κατά τη Δοκιμαστική Περίοδο γίνεται αποκλειστικά με σκοπό να προσφέρει στον Πελάτη μια δυνατότητα προεπισκόπησης της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών. Ωστόσο, μέρος της λειτουργικότητας μπορεί να είναι περιορισμένο.

6.3. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα και οι όροι δωρεάν παραχώρησης άδειας χρήσης της Εφαρμογής, εναπόκεινται αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης, η οποία μπορεί να προβαίνει οποτεδήποτε σε ανάκληση, τροποποίηση της διάρκειας ή των κριτηρίων παραχώρησής της. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση ενημερώνει προηγουμένως τον Πελάτη, με σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση.

7. Διάρκεια

7.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία αποδοχής από μέρους σας των παρόντων όρων.

7.2. Η παρούσα σύμβαση ανανεώνεται εσαεί αυτομάτως κάθε φορά για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, εκτός κι αν προβείτε σε καταγγελία αυτής, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση προς την Επιχείρηση, τουλάχιστον (15) δεκαπέντε ημέρες πριν την λήξη αυτής.

8. Χρεώσεις

8.1. Για την παροχή των Υπηρεσιών μας δεσμεύεστε να καταβάλλετε το αντίτιμο που ορίζεται στον τιμοκατάλογό μας, όπως κάθε φορά σας κοινοποιείται και ισχύει μεταξύ των Μερών.

8.2. Η αμοιβή μας καταβάλλεται μηνιαίως τις πρώτες πέντε (5) ημέρες έκαστου ημερολογιακού μηνός.

8.3. Για την καταβολή της Αμοιβής εκδίδεται σχετικό φορολογικό παραστατικό από την Επιχείρησή μας, το οποίο δύναται να σας αποστέλλεται και ηλεκτρονικώς.

8.4. Για την πραγματοποίηση της πληρωμής της Αμοιβής χρησιμοποιούνται τα στοιχεία και ο τρόπος πληρωμής (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα), που έχετε επιλέξει, μεταξύ των υποδεικνυόμενων από την Επιχείρηση ως έγκυρων τρόπων πληρωμής.

9. Περιεχόμενο Πελάτη

9.1. Συμφωνείτε να μην αναρτάτε περιεχόμενο και δεδομένα, που είναι:

(α) ανακριβή, ψευδή ή απατηλά,

(β) παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών,

(γ) παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα τρίτων φυσικών προσώπων, ιδίως δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων,

(δ) προσβλητικά ή εξυβριστικά ή συκοφαντικά ή με οποιονδήποτε τρόπο προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων φυσικών προσώπων,

(ε) παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία, και γενικώς

(στ) δύνανται να προκαλέσουν την ευθύνη της Επιχείρησης έναντι τρίτων μερών.

9.2. Εγγυάστε ότι, για όλο το περιεχόμενο που παρέχετε, κατέχετε όλα τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ότι η χρήση τέτοιου περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων έργων) από εμάς ή τρίτα μέρη δεν παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

9.3. Εγγυάστε ότι το περιεχόμενο που παρέχετε είναι νόμιμο και δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

10. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

10.1. Όλο το περιεχόμενο, τα εμπορικά ονόματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και το περιεχόμενο και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται ή είναι διαθέσιμα μέσω της Εφαρμογής μας, η δομή της βάσης δεδομένων και όλες οι ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των δεδομένων, κειμένων, γραφικών, ήχου, εικόνων, λογότυπων, διεπαφής, εμφάνισης και αίσθησης (look & feel), λογισμικού και δομής, υπόκεινται σε αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, που προστατεύονται από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας.

10.2. Ουδέν από το περιεχόμενο της Εφαρμογής μας δεν επιτρέπεται να καταγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, παραχθεί ή αλλιώς μετατραπεί, διανεμηθεί, μισθωθεί, παρουσιαστεί δημόσια, μεταδοθεί, παρουσιαστεί στο κοινό ή αλλιώς γίνει διαθέσιμο στο κοινό χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Επιπροσθέτως, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, διεπαφές και εμφάνιση και αίσθηση (look & feel) της Εφαρμογής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την Επιχείρηση κατά οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές ή να επηρεάσει την φήμη και την εικόνα μας.

10.3. Η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορική χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μας ή του περιεχομένου της Επιχείρησης, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση καταχωρήσεων, περιγραφών ή δεδομένων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση των Υπηρεσιών μας ή του περιεχομένου του Ιστοτόπου, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ή οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, χρήση ρομπότ ή παρομοίων στοιχείων συλλογής και εργαλείων εξαγωγής δεδομένων. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους, αυτή η άδεια δύναται να καταργηθεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση από εμάς.

11. Χρήσης της Εφαρμογής

11.1. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στις ακόλουθες πράξεις ή / και παραλείψεις και δεν θα συνδράμετε ή θα επιτρέπετε σε τρίτα μέρη, οι οποίες απαγορεύονται κατά τη χρήση του:

(α) να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή μας για εμπορικούς σκοπούς άλλους από αυτούς της Επιχείρησής σας,

(β) η χρήση της Εφαρμογής να μην παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους,

(γ) να μην βλάπτετε τρίτα μέρη χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή μας ή τις Υπηρεσίες,

(δ) να μην έχετε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιαδήποτε δεδομένα ή περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ρομπότ, spiders ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία πρόσβασης, αποκοπής, ευρετηρίασης, ανάκτησης ή άλλης χρήσης της Εφαρμογής για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς ρητή, γραπτή άδεια,

(ε) να μην καταστρατηγείτε τεχνικά μέτρα, που χρησιμοποιούνται από εμάς για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης και της χρήσης της Εφαρμογής μας για συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι παραμένουν στην διακριτική μας ευχέρεια,

(στ) να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ή ενδέχεται να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας ή καθιστά υπερβολικές απαιτήσεις κυκλοφορίας για την λειτουργία της Εφαρμογής,

(ζ) να μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, επεξεργαστείτε, αναδιαμορφώσετε, αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυμπιλήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε από εμάς ή σε σύνδεση με την Εφαρμογή μας,

(η) να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για να απειλήσετε, παραμονεύετε, εξαπατήσετε, υποκινήσετε, παρενοχλήσετε, ή υποστηρίξετε την παρενόχληση άλλου προσώπου,

(θ) να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για να υποβάλλετε ή να μεταδώσετε ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), αλυσιδωτά γράμματα (chain letters), διαγωνισμούς, μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (junk email), συστήματα πυραμίδων (pyramid schemes), έρευνες, ή άλλα μηνύματα μαζικής επικοινωνίας, είτε εμπορικής φύσης είτε όχι,

(ι) να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για να παραβιάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης της εμπιστοσύνης, δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού, ηθικού δικαιώματος, δικαιώματος προστασίας βάσεων δεδομένων, δικαιώματος δημοσιότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας,

(ια) να μην προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Εφαρμογή μας, σε λογαριασμούς χρηστών, στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε δίκτυα που συνδέονται με την Εφαρμογή ή την χρήση της Εφαρμογής μας για την μετάδοση οποιωνδήποτε ιών, σκουληκιών (worms), ελαττωμάτων, Δούρειων ίππων (Trojan horses) ή άλλα αντικείμενα με καταστροφική φύση,

(ιβ) να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία της Εφαρμογής, ή αλλιώς να μην προσπαθείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της,

(ιγ) να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για να παραβιάσετε την ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών, να μην παραβιάζετε κωδικούς ή κώδικες κρυπτογράφησης ασφαλείας,

(ιδ) να μην διαταράσσετε ή παρεμποδίζετε την ασφάλεια, ή με άλλον τρόπο προκαλείτε βλάβη, στην Εφαρμογή.

11.2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους Όρους, έχουμε το δικαίωμα να αναστέλλουμε ή να τερματίζουμε την χρήση από εσάς της Εφαρμογής μας και των Υπηρεσιών μας. Αυτή η αναστολή ή τερματισμός δεν επηρεάζει τα δικαιώματά μας εναντίον σας από την χρήση σας αυτή.

12. Ευθύνη

12.1. Η Εφαρμογή μας και οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμες». Η Επιχείρηση παρέχει τις Υπηρεσίες χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση ρητή, σιωπηρή ή υποχρεωτική πέραν όσων περιοριστικώς αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση.

12.2. Η Επιχείρηση αποποιείται όλων των δηλώσεων, εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή υποχρεωτικών, που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης όσον αφορά (i) την αξιοπιστία, ποιότητα, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα της Εφαρμογής μας και των Υπηρεσιών, (ii) ότι ο Εφαρμογή και οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς λάθη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να ανασταλούν ή περιοριστούν περιστασιακά για να γίνουν επισκευές, συντήρηση, ή εισαγωγή νέων εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών, (iii) την χρήση της Εφαρμογής, και (iv) τυχόν εγγυήσεις περί τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση των Υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω της Εφαρμογής μας.

12.3. Αναγνωρίζετε ότι η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για την επιβεβαίωση των πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των Πελατών σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσπαθήσετε να μας κρατήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια ή παραπλανητικό περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση τυχόν δικαιώματος δικού σας ή τρίτου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι όλος ο κίνδυνος που προκύπτει από την χρήση των Υπηρεσιών μας παραμένει αποκλειστικά σε εσάς στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

12.4. Μέχρι τον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη απέναντι σας για πράξεις η παραλείψεις αυτής ή των εργαζομένων της, αντιπροσώπων ή συνεργατών της σε σχέση με την χρήση της Εφαρμογής ή / και την παροχή των Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση δεν θα ευθύνεται προς εσάς για οποιεσδήποτε ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων, αποθετικών ή μελλοντικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας κερδών, της απώλειας δεδομένων καθώς και υλικών ζημιών που σχετίζονται με, ή προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών

12.5. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία των υποδομών της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Εφαρμογής ή των διακομιστών της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

12.6. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ουδέν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη της Επιχείρησης (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη ή (ii) για απάτη ή ψευδή παραπλανητική δήλωση.

12.7. Τυχόν ευθύνη της Επιχείρησης απέναντί σας ή έναντι τρίτων μερών σε όλες τις περιστάσεις περιορίζεται στο μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων ποσών: (α) το ποσό των αντιτίμων που έχετε καταβάλλει στην Επιχείρηση εντός έξι (6) μηνών πριν από την πράξη που οδήγησε στην ευθύνη.

13. Υποχρέωση μη Ζημίας

13.1. Θα πρέπει πάντα να διατηρείτε αζήμια την Επιχείρησή μας και τους εταίρους, τα στελέχη, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους, τους αντιπροσώπους και τις θυγατρικές αυτής από τυχόν αγωγή, μήνυση, αξίωση, απαίτηση, ευθύνη, απώλεια, ζημιά, ποινών, προστίμων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δικηγορικών αμοιβών) οποιασδήποτε φύσης ή είδους προκύπτουν από:

(α) τη χρήση, αγορά ή παροχή από εσάς οποιασδήποτε υπηρεσίας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης,

(β) τη χρήση από εσάς της Εφαρμογής μας,

(γ) τις παράνομες πράξεις ή συμπεριφορές σας, ή

(δ) την παραβίαση από εσάς δικαιωμάτων τρίτων.

14. Προσωπικά Δεδομένα

14.1. Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που περιλαμβάνεται σε περίοπτη θέση επί της Εφαρμογής και βρίσκεται κάθε φορά σε ισχύ.

14.2. Η Επιχείρηση εγγυάται ότι:

(α) Θα ενεργεί μόνο κατόπιν εντολής του Πελάτη σε σχέση με την επεξεργασία οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων που εκτελούνται από την Επιχείρηση για λογαριασμό του Πελάτη

(β) Τα δεδομένα του Πελάτη, οι εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη και το υλικό των πελατών παραμένουν ιδιοκτησία του Πελάτη ανά πάσα στιγμή.

15. Εμπιστευτικότητα - Καθήκον Εχεμύθειας

15.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, εμπορικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, κ.λ.π.

15.2. Η Επιχείρηση επιπλέον δεσμεύεται ότι όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο λογαριασμό του Πελάτη, παραμένουν άκρως εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέρα από την εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.

15.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης κοινοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης του και σε κάποιο άτομο του προσωπικού του τότε και αυτό δεσμεύεται από την τήρηση των παρόντων Όρων και την υποχρέωση εμπιστευτικότητας των πληροφοριών

16. Πρόωρη Λύση της Συμβάσεως - Καταγγελία

16.1. H μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας συμβάσεως συνιστά σπουδαίο λόγο για την άμεση καταγγελία της, από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, πριν από τον συμβατικό χρόνο λήξης της.

16.2. Η καταγγελία θα είναι έγγραφη, απευθυνόμενη προς το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παραβαίνει υπαίτια τις υποχρεώσεις της παρούσας συμβάσεως, και θα παράγει τα αποτελέσματα της από την επέλευση της σ’ αυτό.

16.3. Σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης της Σύμβασης από την Επιχείρηση, ο Πελάτης έχει προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών για την καταγγελία αυτής.

16.4. Με την επιφύλαξη άσκησης παντός άλλου νόμιμου δικαιώματός τους, αμφότερα τα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση που το άλλο μέρος περιέλθει σε κατάσταση πτωχεύσεως ή δηλώσει παύση πληρωμών ή υπαχθεί σε σχέδιο αναδιοργανώσεως ή εν γένει καταστεί αφερέγγυο κατά τις διαδικασίες του αναθεωρημένου εν ισχύ Ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

17. Δικαιοδοσία & Εφαρμοστέο Δίκαιο

17.1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύπτει από ή σε σχέση με την χρήση της Εφαρμογής μας και την παροχή των Υπηρεσιών μας διέπεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία χωρίς αναφορά σε κανόνες σύγκρουσης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

18. Γενικοί Όροι

18.1. Με την επιφύλαξη τυχόν έγγραφης σύμβασης μεταξύ των Μερών, οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Επιχείρησης.

18.2. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κηρύσσεται άκυρος, ανίσχυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, ο όρος αυτός διαγράφεται και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων.

18.3. Η παράλειψή μας να ενεργήσουμε σε μια παραβίαση των Όρων Χρήσης από Χρήστη δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά μας να δράσουμε σε σχέση με μεταγενέστερες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα λαμβάνουμε μέτρα κατά όλων των παραβιάσεων των Όρων Χρήσης.

18.4. Κανένα μέρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους που απορρέει από συνθήκες ανωτέρας βίας, όπως φυσικά γεγονότα (συμπεριλαμβανομένης φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, καταιγίδας, τυφώνα ή άλλης φυσικής καταστροφής), πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί ο πόλεμος), επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική κατοχή, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές κυρώσεις, εμπάργκο, εργασιακή διαμάχη, απεργία, αποκλεισμό, διακοπή ή αποτυχία ηλεκτροδότησης ή επικοινωνιών, δολιοφθορά, Δούρειους Ίππους, ιούς λογισμικού, κακόβουλα λογισμικά, μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, DDoS, cracking και άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις τρίτων μερών. Σε περίπτωση συμβάντος ανωτέρας βίας, το θιγόμενο μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο μέρος και θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων της εκδήλωσης της ανωτέρας βίας στην εκπλήρωση των παρόντων όρων. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να πληρώσετε για τις υπηρεσίες που πράγματι παρασχέθηκαν.

19. Επικοινωνία - Επιδόσεις - Γνωστοποιήσεις

19.1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής στοιχεία της Επιχείρησής μας:

Εμπορική Επωνυμία: Κωνσταντίνος Θερμός και ΣΙΑ Ο.Ε.
Καταστατική έδρα: Σφακτηρίας 18, Καλαμάτα 24133
Τηλέφωνο: 2721200750
E-mail: info@devdecode.gr

19.2. Κάθε παρατήρηση, απαίτηση, αίτημα ή άλλη επικοινωνία που απευθύνεται σε εμάς θα πρέπει να αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι έχουν δοθεί από την επόμενη της μέρας μετάδοσης. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί 15 μέρες μετά την αποστολή τους.