Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερώθηκε στις 04/01/2022

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1. Η «Κωνσταντίνος Θερμός και ΣΙΑ Ο.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «DevDecode», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Σφακτηρίας 18, 24133, ΑΦΜ 801506300, Δ.Ο.Υ. : Καλαμάτας, (“DevDecode” ή η “Εταιρεία”), λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που επεξεργάζεται, καθώς και τις σχετικές έννομες υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

1.2. Μέσω της Πλατφόρμας Appointr («Πλατφόρμα») σας παρέχουμε τη δυνατότητα διαχείρισης της πελατείας σας και βελτιστοποίησης των καθημερινών εργασιών της επιχείρησής σας («Υπηρεσία»).

1.3. Στα πλαίσια χρήσης της Υπηρεσίας έχετε την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών και τελικών πελατών σας, που παρέχετε ή παράγετε στην Πλατφόρμα, ενώ αντιστοίχως η Εταιρεία μας έχει την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό σας. Η Εταιρεία μας είναι υπεύθυνη επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τα προσωπικά δεδομένα, που ταυτοποιούν εσάς ως πελάτη μας και χρήστη της Υπηρεσίας μας.

1.4. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων («Πολιτική»), περιγράφει τις πρακτικές που η DevDecode ακολουθεί σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της παρούσας Πλατφόρμας από τους Χρήστες-πελάτες της. Με την επίσκεψη στην Πλατφόρμα μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων, που ακολουθεί.

1.5. Η DevDecode διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια ανάρτησή τους στην παρούσα πλατφόρμα.

1.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της Πολιτικής.

2. Ποια Προσωπικά Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε

2.1. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε και περιορίζονται σε αυτά που μας παραχωρείτε κατά την χρήση των υπηρεσιών μας. Έτσι, κατά (α) την ηλεκτρονική κράτηση (online booking) και διαχείριση ραντεβού μέσω Ηλεκτρονικής Ατζέντας (Calendar) (β) την διαχείριση πελατολογίου (Καρτέλα Πελατών), (γ) την χρήση του “Reserve with Google” και (δ) την διαχείριση Προσωπικού, παραχωρείτε στην DevDecode τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, συνεργατών και τελικών πελατών σας, που ακολουθούν.

2.2. Κατά την ηλεκτρονική κράτηση και διαχείριση ραντεβού (Online Booking/Calendar) μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο τελικού πελάτη.
 • Στοιχεία ραντεβού πελάτη (ημέρα, ώρα, διάρκεια, ακυρώσεις, επαναπρογραμματισμοί).
 • Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου και είδος προσφερόμενης υπηρεσίας.

2.3. Κατά την διαχείριση πελατολογίου στην Ηλεκτρονική Καρτέλα Πελατών, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο πελάτη.
 • Ημερομηνία γέννησης πελάτη (εφόσον συμπληρωθεί).
 • Διεύθυνση κατοικίας πελάτη (εφόσον συμπληρωθεί).
 • Φύλο (εφόσον συμπληρωθεί).
 • Στοιχεία επικοινωνίας πελάτη (αριθμός κινητού/σταθερού τηλεφώνου, e-mail).
 • Στοιχεία τελευταίας επίσκεψης.
 • Αγαπημένη υπηρεσία πελάτη.
 • Συγκατάθεση πελάτη σε λήψη προωθητικού υλικού.
 • Σημειώσεις σχετικές με τον πελάτη

2.4. Κατά την χρήση του “Reserve with Google”, λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο Πελάτη.
 • Στοιχεία επικοινωνίας πελάτη (αριθμός τηλεφώνου, email).
 • Στοιχεία κράτησης (υπηρεσία, κατάστημα, ημέρα και ώρα κράτησης).
 • Ονοματεπώνυμο, προσφερόμενες υπηρεσίες και διαθεσιμότητα υπαλλήλου για την πραγματοποίηση του ραντεβού.

2.5. Κατά την διαχείριση του προσωπικού σας μέσω της Πλατφόρμας, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου
 • Προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο επικοινωνίας).

3. Σκοποί Επεξεργασίας των Δεδομένων

3.1. Η DevDecode ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του εκάστοτε πελάτη, που συνιστά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τελικών πελατών, υπαλλήλων και τυχόν άλλων φυσικών προσώπων, τα οποία συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, κατ’ επιλογήν του πελάτη κατά την χρήση των υπηρεσιών μας.

Για την νομιμότητα συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, όπως στην περίπτωση λήψης νόμιμης συγκατάθεσης του τελικού πελάτη για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας με αυτόν, καθώς και για τις υποχρεώσεις ενημέρωσης προς τα ως άνω υποκείμενα των δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο πελάτης-χρήστης των υπηρεσιών μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

3.2. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, επεξεργαζόμαστε ως υπεύθυνος επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα, που σας ταυτοποιούν ως πελάτη μας και που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας και την εκτέλεση της των συμβατικών μας υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) και (γ) του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, προσωπικά δεδομένα πελατών μας, που αποτελούν φυσικά πρόσωπα, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την DevDecode, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων μας απέναντι στους Χρήστες-Πελάτες της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας μας.
 • Άμεση, επαρκής και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας
 • Διεκπεραίωση των πληρωμών από και προς τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και λογαριασμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, με σκοπό την εξόφληση των χρηματικών σας οφειλών απέναντι στην DevDecode για την χρήση της Υπηρεσίας.
 • Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής της Υπηρεσίας.
 • Επικοινωνία με πελάτες μας στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μας καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων

Τέλος, προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την DevDecode, γιατί είναι απαραίτητα για τους σκοπούς των ακόλουθων εννόμων συμφερόντων:

 • Βελτίωση και ανανέωση της προσφερόμενης Υπηρεσίας μας, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας
 • Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Πλατφόρμας μας
 • Διαχείριση του πελατολογίου μας
 • Υποστήριξη νομικών αξιώσεων

4. Αποδέκτες των Δεδομένων

4.1. Κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας ‘Reserve with Google’, για τον σκοπό διασύνδεσης με τον υφιστάμενο λογαριασμό του στο Google my Business, η DevDecode διαβιβάζει κατ’ εντολήν του πελάτη, στην Google, τα δεδομένα που απαιτούνται από την τελευταία για την ενεργοποίηση της εγγραφής.

4.2. Η DevDecode δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτες επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

4.3. Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η DevDecode ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.

5. Απόρρητο και Ασφάλεια Δεδομένων

5.1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας, η DevDecode λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

6. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

6.1. Η DevDecode διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα τελικών πελατών, υπαλλήλων και άλλων τυχόν φυσικών προσώπων, που παραχωρείτε κατά την χρήση της Υπηρεσίας, για το χρονικό διάστημα που εσείς ορίζετε κάθε φορά ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και προβαίνει στην διαγραφή τους, κατόπιν εντολής σας.

6.2. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα πελατών μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των πελατών μας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες έννομες υποχρεώσεις μας.

7. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

7.1. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ αναφορικά με την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τον περιορισμό και την εναντίωση στην επεξεργασία τους. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7.2. Για την ανταπόκριση και ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων, για τα οποία φέρετε ευθύνη ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η DevDecode δύναται, στο βαθμό που είναι δυνατό, να σας συνεπικουρεί ως προς την υποχρέωση απάντησης, δίχως ωστόσο να φέρει καμία περαιτέρω νομική ευθύνη.

7.3. Έχετε την υποχρέωση να διασφαλίζετε ότι τα δεδομένα που παραχωρεί στην DevDecode, κατά την χρήση της Υπηρεσίας, είναι ακριβή και ενημερωμένα. Η DevDecode δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα ή/και ορθότητα των εν λόγω δεδομένων.

8. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διεύθυνση: Σφακτηρίας 18, Καλαμάτα 24133
Τηλέφωνο: 2721200750
E-mail: info@devdecode.com